Foreningen Fælleslisten Samsø

Bestyrelse

Frits Andersen
Agerup 6, Tel. 8659 3509

Inge-Dorthe Larsen
Morten Madsensvej 24, Tel. 8659 6468

Karen Poulsen
M.B. Jensensvej 12, Tel. 8659 6659

Mette Kramer
Frederiksberg 31, Tel. 2049 3311 mk@kramermanagement.dk

Steen Brorsen
Sildeballe 3, Tel. 2162 1158 sbrorsen@post6.tele.dk

Vedtægter for Fælleslisten Samsø
1.
Foreningens navn er Fælleslisten Samsø, og dens hjemsted er Samsø Kommune.

2.
Fælleslisten Samsøs formål er at påvirke den politiske udvikling, så Samsø fortsat kan være et velfungerede helårssamfund - herunder især ved at sikre en velfungerende og hurtig forbindelse til fastlandet - samt at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger for at fremme udvikling, mangfoldighed og social ansvarlighed.

3.
Fælleslisten Samsø er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindinger.

4.
Som medlem af Fælleslisten Samsø kan optages personer der kan tilslutte sig foreningens formål og som betaler kontingent.
Stk 2. Optagelse af nye medlemmer af Fælleslisten Samsø godkendes af bestyrelsen.
Stk 3. Bestyrelsens eventuelle afslag af nye medlemmer skal forelægges og godkendes af årsmødet.

5.
Årsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes senest den 15. marts. Det indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og dagsordenen skal mindst omfatte:
1. Valg af ordstyrer og referent samt godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af regnskab.
3. Beretning fra bestyrelsen.
4. Beretning fra Fælleslisten Samsøs kommunalbestyrelsesmedlemmer.
5. Bestyrelsens fremlægger handlingsplan for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleant.
8. Valg af en revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
9. Fastlæggelse af kontingent.
Stk.2. Der kan til årsmødet kun stemmes ved fremmøde.

6.
Bestyrelsen har ansvar for ledelsen af Fælleslisten Samsø mellem årsmøderne.
Stk 2. Bestyrelsen består af tre medlemmer valgt af årsmødet, samt et medlem udpeget af og
blandt Fælleslisten Samsøs medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Stk 3. Alle Fælleslisten Samsøs øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i Fælleslisten Samsøs bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. Stk 4. Såfremt Fælleslisten Samsø ikke har et medlem af kommunalbestyrelsen, består
bestyrelsen af tre medlemmer, valgte af årsmødet.
Stk 5. De årsmødevalgte medlemmer vælges for to år og afgår skiftevis med to eller én årligt. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder vælger formand.
Stk 6. Suppleanten vælges for et år.
Stk 7. I tilfælde af stemmelighed til bestyrelsesmøder er formandens stemme udslagsgivende.

7.
Imellem årsmøderne indkalder bestyrelsen til medlemsmøder, debatmøder og andre offentlige møder om aktuelle politiske spørgsmål.

8.
Fælleslisten Samsøs medlemmer af kommunalbestyrelsen har ansvaret for den daglige politik.

9.
Bestyrelsen varetager den daglige drift – herunder kassefunktion og kommunikation.

10.
Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret, og foreningen tegnes økonomisk af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

11.
Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på et årsmøde.

12.
Forslag om ophævelse af foreningen behandles som vedtægtsændring og skal være ledsaget af forslag om hvilket almennyttigt formål foreningens formue skal overgå til. Beslutning om ophævelse skal bekræftes med 2/3 flertal på et efterfølgende årsmøde indkaldt med mindst 3 ugers varsel.


Godkendt på stiftende generalforsamling

9. februar 2012


Tilbage